The truth is right here...

REGULAMIN SERWISU ZESPOLMI.PL

 

Przed założeniem konta w Serwisie www.zespolmi.pl należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Założenie konta jest równoznaczne z: 

- Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

- Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w ramach obowiązującego prawa, oraz polityki prywatności 

- Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z zakresem uwzględnionym w regulaminie.

 

1. Postanowienia ogólne. 

 

1.1 Definicje użyte w regulaminie: 

 

Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela. 

Serwis – strona internetowa umożliwiająca Użytkownikom zamieszczanie, oraz publikowanie autorskich tekstów, zdjęć, komentarzy, rysunków. 

Właściciel – podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem zespolmi.pl jest firma TIMELESS spółka z o.o., ul Ostatnia 1C, 31-444 Kraków. 

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba małoletnia i/ lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. 

Twórca – Użytkownik, który założy Konto w Serwisie Internetowym w celu dokonywania Wpisów

Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu, lub za pomocą wtyczek zewnętrznych serwisów społecznościowych typu facebook.com

Wpis – informacja dodana przez Użytkownika w Serwisie internetowym zawierająca w szczególności zdjęcie, grafikę, video, opis, utwór literacki. 

Moderator – osoba uprawniona przez Timeless Sp. Z o.o. do kontrolowania zgodności Wpisów z zasadami określonymi w Regulaminie, w szczególności do kasowania Wpisów oraz ograniczaniu Użytkownikom dostępu do funkcjonalności z powodu naruszania regulaminu

Utwór - każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia w rozumieniu ustaw z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności zdjęcia fotograficzne, grafiki, utwory literackie.

Konto – elektroniczny zbiór informacji zawierający dane Użytkownika służące do korzystania z funkcjonalności Serwisu internetowego, zawierające dane o loginie Użytkownika będącym indywidualną nazwą Użytkownika, adresie mailowym Użytkownika, zabezpieczone indywidualny hasłem;

Adres e-mail Użytkownika – adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w procesie Rejestracji, konieczny do autoryzacji konta, oraz traktowany jako adres korespondencyjny do Użytkownika. 

Formularz rejestracyjny – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie. 

Komentarz – indywidualna opinia wyrażana przez Użytkownika, na temat Treści opublikowanych w ramach Serwisu. 

Formularz kontaktowy – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do nawiązywania kontaktu z Właścicielem/ Moderatorem 

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela, za pośrednictwem Serwisu, 

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawarta pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem. 

Awaria – sytuacja w której niemożliwe jest zapewnienie Użytkownikowi dostępu do Serwisu, lub do jakiejś części składowych Serwisu. 

 

1.2 Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Właściciel ustala niniejszym Regulamin. Regulamin staje się obowiązującym wraz z dniem publikacji w Serwisie zespolmi.pl. 

 

2. Warunki korzystania z serwisu internetowego. 

 

2.1 Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych, a także elementy graficzne Stron, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Serwis podlegają ochronie prawnej.

2.2 Serwis internetowy zapewnia każdemu korzystającemu, bez względu czy zarejestrował Konto w Serwisie, możliwość przeglądania Wpisów oraz komentarzy, polubienia wpisów w ramach serwisu facebook.com, udostępnianie Wpisów w serwisach społecznościowych.

2.3 Korzystanie z Serwisu oraz z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

2.4 Funkcjonalności dodatkowe mogą być dostępne dla Użytkowników po zarejestrowaniu Konta w Serwisie internetowym.

2.5 Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, lub cofnięcia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy nie przestrzegają postanowień regulaminu, polityki prywatności, lub obowiązującego prawa.

2.6 Zakres Usługi obejmuje przechowywanie przez Usługodawcę Treści jakie zostały zamieszczone przez Użytkownika za pośrednictwem Konta.

2.7 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego przesłania przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego, zgodnie z procedurą Rejestracji do Serwisu. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

2.8 Każda ze stron może rozwiązać Umowę/ usunąć Konto Użytkownika bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem Umowy. Nie istnieje minimalny okres, przez który Umowa nie może być wypowiedziana.

2.9 Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

2.10  W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.

2.11 Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi na jego Konto w Serwisie informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania Serwisu, nie stanowiących informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.12 Treści prezentowane przez Użytkowników przestawiają wyłącznie ich własne zdanie i nie odzwierciedlają opinii Administratora. Administrator nie weryfikuje ani nie gwarantuje prawdziwości i kompletności Treści prezentowanych przez Użytkowników.

 

3. Rejestracja Użytkownika

 

W celu rejestracji Konta w Serwisie internetowym należy:

 

3.1 Zapoznać się z Regulaminem oraz zaznaczyć opcję „Zapoznałem się z Regulaminem” na ekranie rejestracji

3.2 Wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu podając nazwę Konta, hasło oraz Adresu e-mail Użytkownika, który wymaga potwierdzenia poprzez naciśnięcie na link (odniesienie) zawarty w treści wiadomości wysłanej pod ten adres przez Usługodawcę

3.3 Wraz z dokonaniem Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika, który jest każdorazowo zapewniany przez Usługodawcę po wpisaniu przez Użytkownika Hasła i Nazwy Użytkownika podczas logowania do Serwisu

3.4 Alternatywnie dla procedury rejestracji Konta opisanej w ust. 3.2 powyżej, możliwe jest dokonanie rejestracji poprzez połączenie istniejącego konta na portalu społecznościowym Facebook 

3.5 W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich,

3.6 Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych Użytkownik dokonuje samodzielnie w ramach Konta Użytkownika,

3.7 Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Hasła oraz nieudostępniania go osobom trzecim. 

3.8 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, Nazwy Użytkownika, Hasła, oraz publikowanych ze swojego Konta Wpisów w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. 

3.9 Rejestracja jest bezpłatna. Udostępnienie przez Użytkownika swoich danych w celu świadczenia Usługi jest dobrowolne.

3.10 Każdy Użytkownik ma wgląd w podstawowe dane innych Użytkowników zawierające informacje o loginie, dacie założenia konta, ostatniej dacie logowania w Serwisie internetowym, ilości Wpisów, ilości komentarzy, ilości obserwowanych/ obserwujących, rankingów. 

3.11 Dane osobowe mogą być także przetwarzane w prawnie usprawiedliwionych celach Właściciela Serwisu, w tym również w celach marketingowych produktów i usług świadczonych przez Właściciela Serwisu oraz w celach statystycznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

 

4. Zasady zamieszczania Wpisów przez Użytkownika

 

4.1 Każdy Użytkownik może zamieszczać Wpisy w Serwisie internetowym za pomocą formularza „Dodaj wpis”, o ile uprzednio dokonał rejestracji.

4.2 Wpisy Użytkownika powinny zawierać materiały, co do których Użytkownik posiada autorskie prawa majątkowe, prawa te nie są naruszane, lub za zgodą Autora Utworu. Wpisy powinny być przygotowane w sposób czytelny, o ile to możliwe zawierać źródło, oraz nie mogą:

- naruszać praw osób trzecich, w szczególności ich praw autorskich oraz dóbr osobistych

- naruszać obowiązującego prawa

- mieć charakteru reklamowego, chyba, że odrębne porozumienia stanowią inaczej

- zawierać treści pornograficznych, drastycznych, wulgarnych a także innych, które naruszają zasady współżycia społecznego

4.3 Zasady dotyczące Wpisów odnoszą się także do komentarzy Użytkownika

4.4 Umieszczając treści w Serwisie, w szczególności umieszczając Wpisy, Użytkownik oświadcza i przyjmuje bez zastrzeżeń do wiadomości, że autorskie prawa majątkowe do utworów wykorzystywanych przez użytkowników mogą należeć do osób trzecich, a z których korzystanie bez uprzednio wyrażonej zgodzie może być bezprawne i narażać użytkownika na odpowiedzialność. W każdym przypadku wyłącznie użytkownik będzie odpowiedzialny za wykorzystywanie treści, które naruszają prawa osób trzecich.

4.5 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Użytkownik zamieszczając Wpis w Serwisie internetowym, oświadcza, że posiada ogół praw uprawniających go do korzystania z materiałów składających się na Wpis. Właściciel informuje, że w przypadku wystąpienia przez uprawniony organ z żądaniem wskazania danych pozwalających na identyfikację Użytkownika, może on być zobligowany do udostępnienia tego rodzaju danych.

4.6 Wpis zamieszczony przez Użytkownika trafia w pierwszej kolejności do działu „Sucharowisko”, gdzie pozostali Użytkownicy Serwisu mają możliwość pozytywnej lub negatywnej oceny Wpisu. 

4.7 Zabronione jest tworzenie przez jednego Użytkownika więcej niż jednego Konta w celu manipulowania ocenami Wpisów.

4.8 Zabronione jest dodawanie przez użytkowników ponadprzeciętnej ilości Wpisów dziennie, potocznie nazywane spam. 

4.9 Moderator jest uprawniony do kasowania Wpisów i komentarzy Użytkowników jeśli jego zdaniem dany Wpis lub komentarz narusza zasady określone w niniejszym Regulaminie.

4.10 Moderator jest uprawniony do ograniczenia dostępu do funkcjonalności Serwisu internetowego Użytkownikowi, który narusza zasady określone w niniejszym Regulaminie. Ograniczenie może trwać przez czas oznaczony bądź być permanentne.

4.11 Użytkownik zamieszczając Wpis, udziela Właścicielowi na czas nieoznaczony nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji, obejmującej wykorzystanie Wpisu dla potrzeb Serwisu internetowego, na wszystkich polach eksploatacji elektronicznej, nie wyłączając wykorzystania Wpisu do celów promocji i reklamy Serwisu internetowego.

4.12 W ramach udzielonej licencji, Użytkownik zezwala na wykorzystanie wpisów także na innych serwisach należących do Właściciela.

4.13 Użytkownik zrzeka się roszczeń wynikających z wykorzystania przez Właściciela Wpisów Użytkownika, wskazanych w niniejszym regulaminie.

 

5. Odpowiedzialność Właściciela

 

5.1 Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za Wpisy, oraz komentarze umieszczane przez Użytkowników Serwisu

5.2 W ramach świadczonych usług, Właściciel zobowiązuje się dołożyć starań by zapewnić stały dostęp do funkcjonalności Serwisu internetowego. W przypadku braku możliwości zapewnienia stałego dostępu do funkcjonalności z jakichkolwiek przyczyn, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników z tego tytułu.

5.3 Właściciel informuje, że prowadzenie prac naprawczych oraz konserwacyjnych Serwisu internetowego oraz urządzeń służących do zapewnienia dostępu do Serwisu internetowego może spowodować czasowe ograniczenie dostępu do funkcjonalności Serwisu internetowego, za które Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

5.4 W przypadku skierowania do Właściciela przez osoby trzecie roszczeń związanych z Wpisami, komentarzami lub inną działalnością Użytkownika w Serwisie internetowym odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik.

5.5 W zakresie dozwolonym przez prawo, w żadnym przypadku Serwis nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody z tytułu odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej, w szczególności za szkody rzeczowe, osobowe, bezpośrednie, pośrednie, z tytułu utraconych korzyści, a powstałych na skutek niedokładnych i nieprawidłowych informacji zawartych w Serwisie przez Użytkownika, nienależytego lub niezdolności do należytego użytkowania Serwisu albo zaniechania nakazanego przez Regulamin lub powszechnie obowiązujące prawo działania. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności obejmuje również przypadki, gdy Serwis przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że wystąpienie szkody jest możliwe i nie podjął jakichkolwiek działań zapobiegających wystąpienia szkodzie.

 

6. Reklamacje, zgłoszenia, naruszenia regulaminu. 

 

6.1 Użytkownik może zgłaszać reklamacje w związku z niedostępnością bądź ograniczeniem dostępności funkcjonalności Serwisu internetowego zarówno drogą pisemną na adres Właściciela jak i drogą mailową na adres mailowy Właściciela zgloszenia@zespolmi.pl.

6.2 Użytkownik może zgłaszać reklamacje w związku z naruszeniem przez innych Użytkowników jego praw, naruszających postanowienia regulaminu, lub łamiących przepisy prawa. Właściciel/ moderator zobowiązany jest przyjąć zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zgłoszenia przez formularz kontaktowy. Właściciel, lub osoba do tego wskazana ocenia zasadność przesłanych zgłoszeń. 

6.2 Reklamacja/ zgłoszenie naruszenia, powinna zawierać co najmniej login użytkownika, zrozumiały opis problemu, oraz lokalizację w Serwisie w której do zgłaszanej sytuacji doszło. 

 

7. Świadczenie przez Właściciela usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu internetowego.

 

7.1 Timeless Sp. Z o.o. świadczy usługi drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta, zabezpieczenie go przed ingerencją osób trzecich, zabezpieczenie ujawnionych danych osobowych ujawnionych w ramach rejestracji Konta.

7.2 Właściciel oświadcza, iż podejmie niezbędne działania w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Serwisu internetowego oraz ochrony danych Użytkowników, przy czym Właściciel w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną w szczególności wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu. W miarę możliwości Właściciel będzie powiadamiać Użytkowników o planowanych przerwach w działaniu Serwisu bądź mogących wystąpić niedogodnościach w jego użytkowaniu. Żadne postanowienie niniejszego regulaminu nie ogranicza prawa Właściciela do rozwoju Serwisu, udzielenia licencji, promowaniu lub dystrybucji treści, które zostały umieszczone za pośrednictwem usług Właściciela.

7.3 Zawarcie umowy na świadczenie przez Właściciela w ramach Serwisu internetowego usługi drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta wymaga założenia Konta na zasadach określonych w pkt. 3.2, oraz 3.4 Regulaminu. Użytkownik może zrezygnować z usługi prowadzenia Konta poprzez wypowiedzenie umowy poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego lub drogą mailową na zgloszenia@zespolmi.pl. W takim przypadku Właściciel bezzwłocznie zaprzestanie świadczenia usługi prowadzenia Konta, które stanie się nieaktywne. Klient utraci dostęp do danych zawartych na Koncie a jego dane osobowe zostaną usunięte.

7.4 Zakazuje się wykorzystania przez Klienta dostarczonych usług w sposób bezprawny.

7.5 Zalecane wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub, Opera w wersji 12.0 i wyższej, (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu na pamięć podręczna w tym plików Cookies oraz obsługi Javascript.

7.6 Właściciel może za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość wysyłać odpowiednie wiadomości, w tym komunikaty reklamowe. Komunikaty mogą przyjąć formę notyfikacji typu „push” wysyłanej do urządzenia końcowego za pomocą którego użytkownik korzystasz z Serwisu, w szczególności informacje dotyczące członkostwa w Serwisie, informacje marketingowe , informacje dotyczące wsparcia technicznego, aktualizacje i zmiany dotyczące korzystania z Serwisu przez użytkownika. Akceptując Regulamin Użytkownik zgadza się na otrzymywanie tego rodzaju komunikatów.

 

8. Postanowienia końcowe

 

8.1 Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu internetowego.

8.2 Prawem właściwym jest prawo polskie.

8.3 Sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

8.4 Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i bez podania przyczyny. Do zmiany Regulaminu nie jest wymagana zgoda Użytkownika ani uprzednia notyfikacja zmian. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu. 

8.5 Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest dokument pn. Polityka prywatności.

8.6 Niniejszy regulamin obowiązuje od 22.05.2018 r.

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ZESPOLMI.PL

 

1. Postanowienia ogólne. 

 

1.1 Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu zespolmi.pl (Polityka Prywatności).

1.2 Wyrazom niezdefiniowanym poniżej inaczej nadano znaczenie jak w Regulaminie Serwisu

1.3 Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. jest Usługodawca, tj.: przedsiębiorca Timeless spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000334566 NIP: 9452129866. Powyższe nie dotyczy danych i treści wprowadzanych przez użytkowników za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. Facebook Connect), gdzie administratorem danych są wyłącznie poszczególne media społecznościowe.

1.4 Usługodawca przestrzega zasad ochrony prywatności Użytkowników przewidzianych Ustawą o ochronie danych osobowych. 

 

2. Zakres i cel zbierania danych. 

 

2.1 Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt w Serwisie danych, w szczególności:

a) Informacji niezbędnych do Rejestracji Konta w Serwisie

b) Prowadzenia i funkcjonowania Serwisu, w tym zbieranych automatycznie danych w toku wizyty w Serwisie

c) Publikacji Treści – login i e-mail, hasło albo dane konta Facebook lub inne dane podane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Użytkownikiem.

d) Logowania do konta użytkownika

e) Zgłaszania i rozstrzygania sporów, w tym dochodzenia roszczeń 

f) Tworzenia raportów i analiz na potrzeby Usługodawcy dotyczących funkcjonowania Serwisu, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu,

g) Modernizowania serwisu, jego ulepszania i dostosowania do potrzeb Użytkowników

h) Marketingu działalności Usługodawcy oraz marketingu działalności podmiotów współpracujących z Usługodawcą

i) Przesyłania/ otrzymywania informacji handlowej

j) Przesyłania informacji wysyłanych okresowo przez przez Usługodawcę. Informacje te mogą przyjąć formę tzw. “Push-Notifications”, wiadomości e-mail wysyłanych do urządzenia końcowego wykorzystywanego przez użytkownika na potrzeby korzystania z serwisu, w szczególności, choć nie wyłącznie ograniczonych do informacji związanych kontem użytkownika, promocji danego serwisu Usługodawcy, wsparcia technicznego oraz zmiany związanych ze sposobem korzystania z serwisu, aplikacji oraz produktów Usługodawcy,

2.2 Właściciel oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu, w tym w przypadku danych wskazanych powyżej dla realizacji Zamówienia lub Rejestracji Konta Użytkownika lub Konta Twórcy.

2.3 Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Użytkownika zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, z plików cookies, cache lub z serwera.

2.4 Usługodawca informuje, że od momentu połączenia się Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się ze Serwisem. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia Użytkownika ze Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników  oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.

2.5 Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu Cookies to dane informatyczne zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:

a) Utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

b) Dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Użytkowników

c) Tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu

d) Personalizację przekazów marketingowych

e) Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu

2.6 W Serwisie wykorzystywane są dane, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Serwisu. Sposób utrwalenie danych wskazanych w zdaniu poprzedzającym może ulec zmianie z uwagi na rodzaju stosowanej przeglądarki, w tym jej ustawień, a także rodzaj urządzenia końcowego używanego przez użytkownika.

2.7 Użytkownik, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Użytkownika.

2.8 Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

2.9 Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

2.10 W Serwisie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o tych plikach Cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Usługodawcy.

 

3. Prawa i obowiązki Właściciela Serwisu

 

3.1 Za wyjątkiem przypadku, gdy Użytkownik korzysta z serwisu za pośrednictwem Facebook Connect, Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom władzy w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

3.2 Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem.

3.3 Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Użytkownika usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO.

 

4. Prawa i obowiązki Użytkownika Serwisu

 

4.1 Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: zgloszenia@zespolmi.pl lub skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Koncie Użytkownika/ formularza kontaktowego w Serwisie. 

4.2 Jeżeli Użytkownik umieszcza w  Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

4.3 Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych Użytkowników Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

 

5. Rejestracja i logowanie w serwisie za pośrednictwem mediów społecznościowych 

 

5.1 Alternatywnie użytkownik może zarejestrować się i zalogować się w Serwisie poprzez rejestrację w mediach społecznościowych (takich jak np. Facebook).

5.2 Możesz rozpocząć rejestrację dla celów Serwisu zaznaczając pole “Zaloguj przez Facebook” (Facebook Connect) albo poprzez inne media społecznościowe, jeżeli przewidują taką opcję, korzystając z Twoich danych posiadanych przez te media społecznościowe. Wymaga to jednak posiadania konta użytkownika w określonych mediach społecznościowych. Jeśli użytkownik korzysta z funkcji rejestracji poprzez media społecznościowe, zastosowanie znajdują również ogólne warunki korzystania oraz polityki prywatności obowiązujące w tych mediach.

5.3 Jeśli użytkownik zdecyduje się zarejestrować za pośrednictwem mediów społecznościowych, zostanie najpierw przekierowany do operatora odpowiedniej sieci i poproszony o zalogowanie się w medium społecznościowym. Dane dostępowe użytkownika są w każdym przypadku wprowadzane bezpośrednio na serwer sieci mediów społecznościowych.

5.4 Jeśli użytkownik zezwala na wykorzystanie przechowywanych w danej sieci mediów społecznościowych przez Serwis, konto użytkownika w Serwisie będzie połączone z kontem użytkownika istniejącym w tej sieci mediów społecznościowych.

5.5 Jeśli użytkownik chce zrezygnować z połączenia pomiędzy kontem użytkownika a kontem użytkownika danej sieci mediów społecznościowych, należy poinformować o tym daną sieć i dokonać niezbędnych zmian w profilu użytkownika. Wówczas nie będziemy mieli już prawa do korzystania z informacji pochodzących z profilu użytkownika w sieci mediów społecznościowych, a użytkownik będzie musiał ponownie zarejestrować się w Serwisie.

 

6. Zabezpieczenie danych

 

6.1 Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: zgloszenia@zespolmi.pl.Pełną kontrolę nad ciasteczkami zapewnia przeglądarka: 

  • Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
  • Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
  • Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
  • Jeżeli używasz przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
  • Jeżeli używasz przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.